KNIHOVNA

Knihovna Městského muzea Mariánské Lázně

Knihovna Městského muzea Mariánské Lázně nabízí badatelům fond čítající více než 5000 monografií a 40 druhů periodik. V knihovním fondu jsou zastoupeny především regionální publikace zaměřené na město Mariánské Lázně, Mariánskolázeňský region, popřípadě oblast Chebska, a také na západočeské lázeňství, dále historická literatura faktu a odborné publikace o výtvarném umění, užitém umění a architektuře. Do knihovny jsou zařazovány regionální a s regionem související periodika (Mariánskolázeňské noviny, Arnika, Marienbad-Tepler Heimatbrief, Egerer Zeitung) a odborné sborníky (Minulostí západočeského kraje). Beletrie je do fondu zahrnuta minimálně, jde o publikace týkající se města nebo pocházející od mariánskolázeňských rodáků.

V knihovním fondu je možné nalézt především publikace vydané po roce 1950. Veškerá regionální literatura starší tohoto roku je zařazena do sbírek městského muzea, konkrétně do fondu Historické tisky, a nahlížení do ní upravuje Badatelský řád muzea. Pokud lze v muzejní knihovně nalézt publikace vydané před rokem 1950, jde ve většině případů o německy psané encyklopedické slovníky a literaturu, která nesouvisí s tematickým zaměřením muzea a do fondu byla zařazena spíše náhodně.

Fond je i nadále doplňován dary či nákupem knih. Knihy jsou katalogizovány klasickou i digitální formou v knihovním systému Clavius.

Knižní fond je k dispozici badatelům pouze prezenčně. Režim zápůjček podléhá Knihovnímu řádu muzea. Případné kopie a služby s tím spojené se řídí platným ceníkem Městského muzea Mariánské Lázně.
V případě zájmu o bádání v naší knihovně je potřeba se předem objednat e-mailem či telefonicky.

Srdečně zveme všechny zájemce.