SBÍRKY

Představujeme naše sbírky

Ve sbírce Městského muzea Mariánské Lázně nejsou uloženy žádné předměty, které by byly prohlášené za kulturní či národní kulturní památku. Typické je pro ni úzce regionální zaměření a to do roku 1945 výhradně na území vlastního města, tedy bez vazby na okolní obce, které byly k městu přičleněny až v roce 1939. V letech 1945 – 1959 s působností okresní, poté až do současnosti opět typicky městskou, ovšem již v rámci správní působnosti.

Sbírku je možné považovat za typicky vlastivědnou, s velmi úzkým regionálním záběrem zaměřeným na dokumentaci historie města a lázeňství, které je pro město typické. Významná kulturně-historická hodnota tak může být deklarována právě v dokumentaci jednoho ze světoznámých míst zlatého západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.

Ve sbírce se nenachází žádné předměty, prohlášené za archiválie.

Podsbírka historická

Podsbírka písemností

Podsbírka přírodovědná

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. Zatím se jedná o málo reprezentativní podsbírku.

Obsahovala všechny přírodní vědy, i když pouze fragmentárně. Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

V současné době „mrtvá“ podsbírka, která se od roku 1945 prakticky nerozšiřovala. V roce 1987 byly z této podsbírky vyčleněny veškeré mineralogické sběry a vytvořena samostatná geologická podsbírka. Zůstávalo zde dlouho pouze 51 položek, některé problematicky zařazené, např. modely jímání minerálních pramenů (21 položek), grafické listy s obrazy zvířat (6 položek). V letech 2004 – 2009 byla v muzeu zaměstnána botanička a začalo systematičtější doplňování herbářových položek, čímž vzrostl počet položek na 1857. Po jejím odchodu z pracoviště pokračuje další doplňování botanických sběrů od botanika ze Správy CHKO Slavkovský les.

Podsbírka geologická

Samotná geologická podsbírka vznikla v roce 1987 vyčleněním z podsbírky přírodovědné, v té době byl přijat do stálého pracovního poměru odborný pracovník – geolog. Historicky ji tvoří tři části.

a) Sběry místního lékárníka Karla Brema – 820 ks
b) Sběry J. H.-Schildbachové -1277 ks
c) Vlastní sběry z let 1987 – 2004 – 1453 ks

Karel Brem začal minerály sbírat na popud samotného J. W. Goetha, který lékárníka k tvorbě mineralogické kolekce inspiroval. Kolekce vznikala v Mariánských Lázních a okolí v letech 1821 – 1855. Do městského muzea se dostala pravděpodobně jako dar potomků, taktéž lékárníků.

Sbírka Julie H.–Schildbachové vznikala převážně v letech 1900 – 1930, silně převládají regionální sběry, mnohdy unikátní pro dnešní nedostupnost či úplné vytěžení zastoupených lokalit. V historii muzea byly sbírky několikrát stěhovány a uloženy na místech zcela nevhodných (rekonstrukce objektu na konci 70. let), takže došlo k jejich částečnému poškození. Sbírka opětně zpracována v letech 1988 – 2000.

Současná charakteristika:
Převládají regionální sbírky z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných Hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska, Plzeňska; některé položky zasahují mimo uvedený region.
Převládají sběry mineralogické, menší část je petrografická, jen velmi málo jsou zastoupeny fosilie (plzeňský permokarbon, tercier okolních pánví a několik patrně výměnou získaných fosilií barrandienských). Bremova kolekce byla evidována běžným způsobem jako mineralogická a petrografická, nejhodnotnější je však její historická hodnota (z pohledu geologa se jedná převážně o „běžné“ materiály); pro tuto vlastnost (a pro zachování kolekce jakožto celku) byly evidovány i jinak samostatně „bezcenné“ vzorky.

Podsbírka je kompletně zpracována ve třech fondech:
M – mineralogické, P – petrografické a G – ostatní geologie (pro paleontologické sběry dosud nebyl dosud založen samostatný fond a nejsou odborně zpracovány). Významnou část pak tvoří sběry z let 1987 – 2001, kdy se doplnil materiál ze všech významných regionálních lokalit.