SBÍRKY

Představujeme naše sbírky

Sbírky Městského muzea v Mariánských Lázních obsahují sbírkové předměty, které jsou zapsány v databázi Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky. Mezi hlavní části sbírky patří podsbírka historická, přírodovědná, geologická a podsbírka písemností. Každý rok se sbírky rozrůstají o jednotky až desítky sbírkových předmětů, získaných vlastním nákupem či darem.

Ve sbírce Městského muzea Mariánské Lázně nejsou uloženy žádné předměty, které by byly prohlášené za kulturní či národní kulturní památku. Nenachází se zde ani žádné předměty prohlášené za archiválie.

Pro sbírku je typické úzce regionální zaměření, a to do roku 1945 výhradně na území vlastního města, tedy bez vazby na okolní obce, které byly k městu přičleněny až v roce 1939. V letech 1945 – 1959 s působností okresní, poté až do současnosti opět typicky městskou, ovšem již v rámci správní působnosti.

Sbírku je možné považovat za typicky vlastivědnou, s velmi úzkým regionálním záběrem zaměřeným na dokumentaci historie města a lázeňství, které je pro město typické. Významná kulturně-historická hodnota tak může být deklarována právě v dokumentaci jednoho ze světoznámých míst zlatého západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.

Podsbírka historická

Historická podsbírka je velmi rozsáhlá a obsahuje tyto fondy: architektura, balneologie, domácnost, faleristika, grafika, keramika a porcelán, kovy a cíny, lázeňské pohárky, likérka Arnika, medaile a plakety, militaria, nábytek, numismatika, obrazy, oplatky, plastiky, textil, upomínkové předměty a ostatní výrobky regionálního původu, které nejde zařadit do výše zmíněných fondů.

V historické podsbírce jsou typické pro Mariánské Lázně především fondy balneologie a lázeňské pohárky, které popisují lázeňské prostředí a život v lázních. Fondy likérka Arnika a lázeňské oplatky navíc dokumentují dva specificky místní výrobky.

Podsbírka písemností

Podsbírka zahrnující předměty archivní povahy. Podsbírka písemností obsahuje následující fondy: alba, dokumenty, grafika, historické fotografie, historické tisky, jídelní lístky, kurlisty, korespondence, kroniky, Marienbader Tageblatt, Marienbader Zeitung, mapy a plány, manuskripta, občanská sdružení, pozůstalost Ott, pozůstalost Wittmayer, programy, sbírka pohlednic, sbírka plakátů.

V této podsbírce je dále systematicky doplňován především fond sbírka pohlednic, díky kterému je možné ikonograficky dokumentovat jak stavební vývoj a podobu města, tak i společenský život v lázních.

Podsbírka přírodovědná

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. V současné době obsahuje tato podsbírka pět fondů: fond cévnaté rostliny, hmyz, korýši, měkkýši a stonožky.

Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

Podsbírka geologická

Geologická podsbírka je zaměřena především na regionální sběry z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných Hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska a Plzeňska, ale některé položky sbírky zasahují i mimo uvedený region. Podsbírka je kompletně zpracována ve třech fondech: mineralogie, petrografie a ostatní geologie.

Geologická podsbírka má velmi cennou historickou hodnotu. Obsahuje totiž kompletní mineralogické sběry mariánskolázeňského lékárníka Karla Brema, který začal sbírat minerály v letech 1821-1855 na popud J. W. Goetha a také sbírku Julie H.–Schildbachové z let 1900 – 1930, která obsahuje sběry z dnes již často nedostupných nebo zcela vytěžených lokalit.