SBÍRKY

Představujeme naše sbírky

Ve sbírce Městského muzea Mariánské Lázně nejsou uloženy žádné předměty, které by byly prohlášené za kulturní či národní kulturní památku. Typické je pro ni úzce regionální zaměření a to do roku 1945 výhradně na území vlastního města, tedy bez vazby na okolní obce, které byly k městu přičleněny až v roce 1939. V letech 1945 – 1959 s působností okresní, poté až do současnosti opět typicky městskou, ovšem již v rámci správní působnosti.

Sbírku je možné považovat za typicky vlastivědnou, s velmi úzkým regionálním záběrem zaměřeným na dokumentaci historie města a lázeňství, které je pro město typické. Významná kulturně-historická hodnota tak může být deklarována právě v dokumentaci jednoho ze světoznámých míst zlatého západočeského lázeňského trojúhelníku – Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně.

Ve sbírce se nenachází žádné předměty, prohlášené za archiválie.

Podsbírka historická

Fond Numismatika

Fond Numismatika byl tvořen převážně na konci 19. a v první polovině 20. století. Část sbírek má nezjištěný původ, přibližně dvě třetiny jsou dary soukromých sběratelů. Zastoupeny jsou především mince a platidla české provenience, dále Rakousko-Uhersko, méně antická Evropa, německé státy. Ostatní regiony jsou zastoupeny jen jednotlivými předměty.

Část sbírky byla dříve v majetku J. H.-Schildbachové a Dr. Floderera. V druhé polovině 20. stol. přibyly dvě rozsáhlejší kolekce (dary), poté již jen jednotlivé předměty a soubory v té které době používaných platidel.

Fond kromě běžných mincí obsahuje i ostatní platidla – bankovky, nouzovky (náhradní peněžní poukázky z let 1848 – 1848 s poměrně širokým geografickým zastoupením, cca 400 ks), bankocetle, francouzské asignáty, a další. Kromě běžných platidel obsahuje různé pamětní mince (Čechy).

Do tohoto fondu jsou přiřazeny i menší soubory medailí a řádů, pamětních medailí, dále razítka, pečetě a několik cenných papírů (akcie regionálních firem). K souboru byla přiřazena také dochovaná razidla medaile ke stoletému výročí vzniku Mariánských Lázní (1908).


Fond Balneologie

Fond vytvořený specificky pro sbírky Městského muzea Mariánské Lázně vzhledem k jeho tématickému zaměření. Obsahuje předměty, týkající se minerálních pramenů od chvíle jejich výtoku na povrch, tj. zachycení, zpracování, použití, distribuce, produkty z nich vyrobené apod., dále předměty týkající se lázeňské léčby – produkty, procesy, vybavení lázní atd.

K tomuto tématu jsou přiřazeny i předměty, které se dotýkající lékařství jen všeobecně (v mnoha ohledech se tato témata prolínají). S tímto tématem je spojen i fond hydrogeologie, vedený samostatně.

Obsahuje především: různé historické (i současné) lahve na distribuci minerálních vod, etikety (samostatně, pokud nejsou na lahvích), lékařské přístroje a nástroje využívané v lázeňské léčbě (např. plynové injekce, vynalezené mariánskolázeňským doktorem J. Heidlerem aj.), části lázeňského vybavení (včetně různých typů koupacích van na užívání uhličitých koupelí i rašelinu), relikty starého zachycení minerálních pramenů (dřevěná potrubí, vyústění výtoků pramenů atd.), dále modely zachycení minerálních pramenů vytvořené ve třicátých letech 20. stol pro expozici lázní v pavilonu Ferdinandova pramene (zrušena v roce 1959).

Z lékařských přístrojů jsou zde především přístroje na různé rozbory (kolorimetry), experimentální přístroje z bývalého Výzkumného ústavu balneologického, historické nástroje (stetoskopy, nožíky na pouštění žilou, přikládací baňky) atd. Do fondu nejsou zařazeny písemnosti, které jsou vedeny samostatně.


Podsbírka písemností

Fond Sbírka pohlednic

Fond Historické pohlednice obsahuje položky převážně z z konce 19.st.a celého 20. století, dále kolorované litografie, kolorované fotografie, někdy jednobarevně tónované až po černobílé fotografie z 50. let 20. století. Počet položek ve fondu byl v roce 2004 – 459, do roku 2014 byl fond rozšířen převážně nákupy na dnešních 3500 pohlednic. Jedná se o živý, neustále doplňovaný fond. Cílem je postupně vytvořit reprezentativní sbírku pohlednic města a okolí.

Fond Mapy a plány

Do tohoto fondu jsou postupně převáděny sbírkové předměty z historické podsbírky. Jsou zde zařazovány mapy města a stavební plány jednotlivých domů darovaných muzeu. Nové akvizice jsou spíše sporadické v počtu jednotlivých kusů.

Fond obsahuje dva větší celky. Jedním jsou staré mapy (Müllerova mapa Čech a její části, později tištěné samostatně), sadu speciálních map 1:75.000, atlasy Evropy a světa (19. století), řadu historických turistických map (již z 2. poloviny 19. století, nejvíce však 1. polovina 20. století), podrobné mapy širšího regionu (speciální, katastrální 1:2880 i účelové), mapy a plány Mariánských Lázní z různých období (první mapa města z r. 1813, řada map pozdějších vždy aktualizovaných, které sloužily nejčastěji jako doplňky k průvodcům po mariánskolázeňském okolí).

Druhý celek plány obsahuje především historické stavební plány některých význačných budov Mariánských Lázní, stavební plány, nákresy, návrhy fasád i interiérů, plány stavebních úprav starších objektů atd. Nejvíce z období přelomu 19. a 20. století. Zvláštní skupinou jsou studie parků a celkové zástavby Mariánských Lázní z roku 1820 kreslené V.Skalníkem, zakladatelem místních parků. Fond obsahuje i plány místních stavitelů a architektů J. Schaffera, F. Zicklera a dalších.


Podsbírka přírodovědná

V přírodovědné podsbírce převládají sběry z území okolí Mariánských Lázní, resp. Slavkovského lesa a Tepelska. Zatím se jedná o málo reprezentativní podsbírku.

Obsahovala všechny přírodní vědy, i když pouze fragmentárně. Poměrně unikátní je 52 listů herbáře J. W. Goetha a Friedricha Saského, vytvořených při jejich pobytech v Mariánských Lázních (1821 – 1836) a sbírka J. H.-Schildbachové z počátku 20. stol. (herbářové položky a entomologické sběry).

V současné době „mrtvá“ podsbírka, která se od roku 1945 prakticky nerozšiřovala. V roce 1987 byly z této podsbírky vyčleněny veškeré mineralogické sběry a vytvořena samostatná geologická podsbírka. Zůstávalo zde dlouho pouze 51 položek, některé problematicky zařazené, např. modely jímání minerálních pramenů (21 položek), grafické listy s obrazy zvířat (6 položek). V letech 2004 – 2009 byla v muzeu zaměstnána botanička a začalo systematičtější doplňování herbářových položek, čímž vzrostl počet položek na 1857. Po jejím odchodu z pracoviště pokračuje další doplňování botanických sběrů od botanika ze Správy CHKO Slavkovský les.


Podsbírka geologická

Samotná geologická podsbírka vznikla v roce 1987 vyčleněním z podsbírky přírodovědné, v té době byl přijat do stálého pracovního poměru odborný pracovník – geolog. Historicky ji tvoří tři části.

a) Sběry místního lékárníka Karla Brema – 820 ks
b) Sběry J. H.-Schildbachové -1277 ks
c) Vlastní sběry z let 1987 – 2004 – 1453 ks

Karel Brem začal minerály sbírat na popud samotného J. W. Goetha, který lékárníka k tvorbě mineralogické kolekce inspiroval. Kolekce vznikala v Mariánských Lázních a okolí v letech 1821 – 1855. Do městského muzea se dostala pravděpodobně jako dar potomků, taktéž lékárníků.

Sbírka Julie H.–Schildbachové vznikala převážně v letech 1900 – 1930, silně převládají regionální sběry, mnohdy unikátní pro dnešní nedostupnost či úplné vytěžení zastoupených lokalit. V historii muzea byly sbírky několikrát stěhovány a uloženy na místech zcela nevhodných (rekonstrukce objektu na konci 70. let), takže došlo k jejich částečnému poškození. Sbírka opětně zpracována v letech 1988 – 2000.

Současná charakteristika:
Převládají regionální sbírky z okolí Mariánských Lázní, Slavkovského lesa, Krušných Hor, Českého lesa, Tepelska, Rokycanska, Plzeňska; některé položky zasahují mimo uvedený region.
Převládají sběry mineralogické, menší část je petrografická, jen velmi málo jsou zastoupeny fosilie (plzeňský permokarbon, tercier okolních pánví a několik patrně výměnou získaných fosilií barrandienských). Bremova kolekce byla evidována běžným způsobem jako mineralogická a petrografická, nejhodnotnější je však její historická hodnota (z pohledu geologa se jedná převážně o „běžné“ materiály); pro tuto vlastnost (a pro zachování kolekce jakožto celku) byly evidovány i jinak samostatně „bezcenné“ vzorky.

Podsbírka je kompletně zpracována ve třech fondech:
M – mineralogické, P – petrografické a G – ostatní geologie (pro paleontologické sběry dosud nebyl dosud založen samostatný fond a nejsou odborně zpracovány). Významnou část pak tvoří sběry z let 1987 – 2001, kdy se doplnil materiál ze všech významných regionálních lokalit.